Obchodní podmínky

Ateliér mozaiky
zastoupený: MgA. Šárka Macková, Suchého 548, 500 11 Hradec Králové
identifikační číslo: 05310598
e-mail: info@ateliermozaiky.cz
(dále jen „poskytovatel“)
pro poskytování výtvarných kurzů prostřednictvím webové stránky www.ateliermozaiky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s občanským zákoníkem vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále také jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Internetové stránky jsou poskytovatelem provozovány na internetové adrese www.ateliermozaiky.cz, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
2. Předmětem smlouvy je poskytnutí prezenčního kurzu, který se uskuteční v čas, na místě, v rozsahu a s předmětem popsanými na webové stránce příslušného kurzu.
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Veškerá prezentace kurzů umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen smlouvu ohledně nabízených kurzů uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Výtvarný kurz může objednatel objednat písemně e-mailem na adrese info@ateliermozaiky.cz, prostřednictvím e-shopu, nebo přes kontaktní formulář na webové stránce. Do objednávky musí napsat informace o objednávaném kurzu (dále společně jen jako „objednávka“).
3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká potvrzením objednávky poskytovatelem.
4. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Všechny písemnosti dle této smlouvy se zasílají elektronickou poštou na e-mailovou adresu smluvních stran.

3. CENA KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu kurzu hradí objednatel prodávajícímu bezhotovostně bankovním převodem na účet 2924873011/3030 Air Bank, platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe, nebo v hotovosti před zahájením kurzu.
2. Cena je splatná do 14 dnů od odeslání objednávky, není-li uvedeno jinak.
3. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy s poskytovatelem ve smyslu čl. 5 těchto obchodních podmínek. Po uplynutí uvedené 14denní lhůty již objednatel nemůže odstoupit ve smyslu čl. 5 obchodních podmínek, ani požadovat vrácení uhrazené ceny kurzu.
4. Případné slevy z ceny poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
5. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.
6. Platnost dárkového poukazu na kurz je 6 měsíců od data zakoupení.

4. VÝPOVĚĎ SMLOUVY k prezenčnímu kurzu
1. V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů poskytovatele a objednatel již cenu uhradil, obdrží objednatel do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodne s poskytovatelem na použití platby na náhradní termín či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude platba objednateli vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Objednatel je oprávněn svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že již provedl platbu a zruší účast nejpozději 5 pracovních dní před zahájením kurzu, bude mu vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.
2. Pokud je kurz zrušen z důvodu opakovaného či podstatného porušení povinností objednatele i v průběhu kurzu, není pořadatel povinen vracet objednateli zaplacenou částku, ani její část.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu místa podnikání poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele.
2. V případech, kdy má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit.
3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal.

6. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PREZENČNÍHO KURZU
1. Objednatel je oprávněn zúčastnit se kurzu pouze tehdy, bude-li zdravotně, mravně i jinak způsobilý k účasti na něm.
2. Výtvarný kurz bude dodán dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Objednatel má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom objednatele vyrozumět. Závazky mezi objednatelem a pořadatelem tím nejsou dotčeny. Pořadatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Výtvarný kurz se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení kurzu při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky bude včas informovat.
3. Na vzdělávací akci je možné na místo objednatele vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže objednatel zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s pořadatelem a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.
4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých kupujících. Není dovoleno bez vědomí lektora kurzu a jeho písemného souhlasu, jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.
5. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Objednatel je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.
6. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Účastníci jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat její průběh. Poskytovatel, nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn objednatele vyloučit z účasti v případě, že objednatel nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho, jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení objednatele ze vzdělávací akce nemá objednatel nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.
7. SOUHLAS S FOTOGRAFOVÁNÍM A ZASÍLÁNÍM NOVINEK: Po udělení souhlasu bude e-mail objednatele přidán do databáze se zasíláním příležitostných e-mailových informací o akcích a novinek z webu ateliermozaiky.cz. Kontakt objednatele nebude poskytován třetí straně. Se souhlasem všech účastníků kurzu mohou být během kurzu pořizovány fotografie a videa a mohou být použity jako propagační materiál na webových stránkách: ateliermozaiky.cz, nebo facebookových stránkách: facebook.com/ateliermozaiky.
8. Objednatel je povinen se na kurzu řídit pokyny poskytovatele.
9. Poskytovatel je oprávněn bez náhrady vyloučit objednatele z účasti na prezenčním kurzu v případě, že: objednatel je nezpůsobilý k účasti na kurzu (je nemocný, pod vlivem alkoholu apod.); objednatel porušuje pravidla občanského soužití, povinnosti z této smlouvy či z právních předpisů.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Prodávající není ve vztahu ke objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím uvedeného e-mailu. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na e-mail objednatele.
3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednatelem ze smlouvy.
4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování kurzů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. DORUČOVÁNÍ
1. Všechny písemnosti dle této smlouvy se doručují elektronicky, a to na e-mailovou adresu smluvních stran. Za doručené jsou považovány desátým dnem po jejich odeslání.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí českým práve1m. Ujednání o ochraně osobních údajů jsou obsažena v samostatném dokumentu, v Ujednání o ochraně osobních údajů, který je spolu s těmito obchodními podmínkami nedílnou součástí smlouvy.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
4. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
5. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může objednatel zjistit z potvrzení objednávky, které mu poskytovatel zašle, a může je opravit zasláním žádosti na elektronickou adresu poskytovatele.

V Praze dne 24. 5. 2022